Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. OK

Jak nakupovat

I. Vyberte dílo

Vložte do košíku zboží, o něž máte zájem.

II. Potvrzení objednávky a platba

Přihlásíte se a přejdete na závazné objednání (systém vám předvyplní osobní data, včetně vaší adresy, které máte ve svém profilu). Nebo se nepřihlašujete a pouze vyplníte adresu a kontakt. Závazně odešlete objednávku. Po odeslání vám přijde potvrzovací e-mail, ve kterém jsou také informace k platbě. Nově můžete zadat platbu přes QR kód, který naleznete na faktuře, která Vám dorazí po dokončení objednávky na email.

(Č.Ú. 107-5381430217/0100, více bod 6. Platební podmínky).

III. Převzetí zboží

Zboží obdržíte do 7 dnů od přijetí platby, ve většině případů 3 - 4 pracovní dny.

IV. Dílo je vaše!

 

Ceník dopravy platný od 1. 1. 2015

Doprava a balné po České republice a Slovenské republice ZDARMA!

Cena poštovného do zemí EU:

 • malý formát obrazu do A4 (21 x 29,7 cm)  500 Kč
 • veškeré grafiky a kresby na papíru do velikosti A2 (42 x 59,4 cm)  500 Kč
 • střední formát obrazu  do 120 cm (nejdelší strana)  1500 Kč
 • velký formát obrazu  do 190 cm (nejdelší strana)  2500 Kč
 • extra velký formát  190 cm a více (nejdelší strana)  4000 Kč

 

V. Vrácení zboží

Do 14 dnů od převzetí máte možnost zboží vrátit, v tomto případě napište na info@youngrealart.com a čekejte na pokyny.

 

Všeobecné obchodní podmínky 

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu Young Real Art provozovaného na internetové adrese www.youngrealart.com („VOP“), jejichž nedílnou součástí je reklamační řád


1.  Základní ustanovení

1.1. VOP upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na straně jedné je Jana Laštovka, Františka Křížka 4, Praha 7, 170 00, IČ: 72228962, adresa pro doručování elektronické pošty: lastovka@youngrealart.com (dále jen „prodávající“) a na straně druhé je kupující, který může být spotřebitelem nebo podnikatelem (dále jen „kupující“).

1.2. Podáním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi souhlasí. Prodávající doručí kupujícímu kopii VOP v příloze potvrzení objednávky na e-mailovou adresu kupujícího, kterou kupující uvedl ve své objednávce.


2. Kupní smlouva

2.1. Návrhem k uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího je umístění nabízeného zboží na stránky internetového obchodu. Samotná kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím a přijetím této objednávky prodávajícím.

2.2. Prodávající neprodleně potvrdí přijetí objednávky kupujícího, a to e-mailem na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou kupujícím v objednávce s tím, že přílohou předmětného potvrzení budou: VOP, návod k použití zboží a návod na zabalení zboží.

2.3. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši a jsou závislé na ceně telekomunikačních služeb, které kupující používá.


3. Odstoupení od smlouvy

Spotřebitel má právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění. Spotřebitel nese v souladu s občanským zákoníkem náklady spojené s vrácením zboží. Podnikatel má právo od smlouvy odstoupit ze zákonných důvodů.


4. Osobní údaje

4.1. Veškeré údaje, které prodávající v souvislosti s kupní smlouvou obdrží, jsou důvěrné, budou použity jen k uskutečnění kupní smlouvy a případně k zaslání informací o zboží a službách prodávajícího. Údaje nebudou zveřejněny ani poskytnuty třetí osobě, kromě osob účastných na dodání zboží kupujícímu a na platebním styku.

4.2. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a souhlasí se zasíláním informací o zboží či službách prodávajícího na e-mailovou adresu poskytnutou kupujícím.


5. Cena zboží

5.1. Ceny jsou smluvní. Ceny uvedené v e-shopu jsou vždy aktuální a platné.

5.2. K ceně dle ceníku bude kupujícímu připočtena doprava zboží kupujícímu dle ceníku přepravce (cenu za dopravu zvolí kupující při výběru zboží na internetových stránkách e-shopu dle velikosti zboží). Aktuální přehled cen za dopravu zboží má kupující k dispozici na internetových stránkách e-shopu pod záložkou „Info“ nebo na této stránce výše.

5.3. Konečnou cenu včetně všech poplatků a ceny za dopravu sdělí prodávající kupujícímu před odesláním objednávky kupujícím (v rekapitulaci objednávky kupujícího).


6. Platební podmínky

Prodávající přijímá:

 • platby bankovním převodem na bankovní účet: 107-5381430217/0100 nebo
 • platby přes QR kód, který naleznete na faktuře po dokončení objednávky
 • mezinárodní platba:
  Jméno držitele účtu: Jana Lastovka
  IBAN: CZ7901000001075381430217
  SWIFT (BIC): KOMBCZPPXXX

7.  Dodací podmínky

7.1. Prodávající doručí zboží kupujícímu prostřednictvím přepravní služby.

7.2. Zboží bude předáno prvnímu přepravci ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne úplného uhrazení kupní ceny kupujícím, tj. ode dne, kdy bude celá kupní cena včetně všech případných poplatků připsána na bankovní účet prodávajícího. Převzetím zboží kupujícím přechází nebezpečí škody na věci na kupujícího.


8. Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí reklamačním řádem prodávajícího (čl. 9 níže) a platnými právními předpisy ČR.


9.  Reklamační řád

9.1. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě že má jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

9.2. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

9.3. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím.

9.4. Při prodeji spotřebního zboží je záruční doba 24 měsíce. Záruční doba začíná běžet od převzetí věci kupujícím.

9.5. Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Je-li to vzhledem k povaze vady úměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit.

9.6. Vada, která vznikla neodbornou montáží nebo jiným neodborným uvedením věci do provozu, bude považována za vadu věci, pokud tato montáž nebo uvedení do provozu byly sjednány v kupní smlouvě a byly provedeny prodávajícím nebo jinou osobou na odpovědnost prodávajícího. To platí rovněž v případě, kdy montáž nebo jiné uvedení věci do provozu provedl kupující a vada vznikla na základě nesprávných pokynů uvedených v návodu k montáži nebo k uvedení věci do provozu.

9.7. Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého věc byla koupena; kontaktní údaje: 

Jana Laštovka

Františka Křížka 4, Praha 7, 170 00

IČ: 72228962

poštovní adresa pro doručování:

Jana Laštovka
Františka Křížka 4, Praha 7, 170 00 

e-mail: lastovka@youngrealart.com

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 22. 9. 2013. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění. Datum poslední aktualizace: 1. 7. 2021